க்ல்ம்க்ம்

Crossword Grid image

க்ல்ம்க்ம் Crossword Grid Image

Crossword Key Image

க்ல்ம்க்ம் Crossword Key Image

Crossword Word List

  • அள்ளிக்கொட்டுதல்
  • அள்ளியிரைத்தல்
  • இடங்கொடுத்தல்
  • இடித்துரைத்தல்
  • இரண்டுபடுதல்
  • இழுக்கடித்தல்